Class 1

Pos FEMA Name Nation Heat 1 Heat 2 Heat 3 Final
1 1262 Serhiy Kovalchuk UKR 249,107 - 248,586 249,107
2 1216 Evgeni Aksenov RUS 239,083 - - 239,083
3 627 Viktor Lysenko UKR 238,578 - - 238,578
4 - Tamas Tamasoczki H 229,949 233,196 233,760 233,760
5 - Gyorgyi Bondor H - 233,742 - 233,742
6 - Ihor Gydik UKR 185,805 196,509 - 196,509
7 - Vitaliy Sobchenko UKR - - 76,609 76,609
  1217 Evgeni Aksenov RUS - 238,570 - -
  - Viktor Lysenko UKR 229,447 - - -
  1293 Serhiy Kovalchuk UKR - - - -

Class 2

1 - Gabor Dobrocsi H 264,468 265,316 - 265,316
2 646 Laszlo Gal H 255,325 260,555 263,411 263,411
3 638 Ihor Safianyk UKR - - 260,678 260,678
4 - Evgeni Aksenov RUS 258,286 260,311 - 260,311
5 956 Endre Bogdan H 254,529 253,122 255,211 255,211
6 1242 Tetana Atovka UKR - 228,021 - 228,021
7 - Andriy Ambramyk UKR 211,867 219,085 - 219,085
8 1227 Valeriy Atovka UKR 207,173 212,208 - 212,208
9 - Stanislav Lashenko UKR 169,776 192,200 - 192,200
10 - Leonid Dvornizkiy UKR 133,051 - - 133,051
  636 Ihor Safianyk UKR - 255,533 - -
  - Gabor Dobrocsi H - - - -

Class 3b

1 1333 Ihor Safiyanik UKR - 240,256 - 240,256
2 - Igor Gydik UKR 228,037 234,134 - 234,134
3 - Igor Golubenko UKR - 182,384 - 182,384
4 - Valeriy Sobchenko UKR 104,755 - - 104,755

Class 3

1 - Igor Drachenko UKR 246,531 - - 246,531
2 - Taras Pradka UKR 182,620 - 215,417 215,417
3 - Igor Golubenko UKR 203,260 208,356 - 208,356
4 - Sergiy Hasanov UKR - 203,668 - 203,668

Class 4

1 1221 Valeriy Vagin UKR 283,632 286,404 288,435 288,435
2 1229 Igor Aksimov RUS - 287,356 - 287,356
3 - Laszlo Zsarnoczky H - 275,394 279,217 279,217
4 - Leonid Dvornizkiy UKR 273,484 - - 273,484
5 1278 Viktor Vasilenko UKR - 271,849 - 271,849
6 1228 Yuriy Zasimov UKR 267,021 - - 267,021
7 - Olexander Soroka UKR - 225,953 - 225,953
8 - Roman Proskurin UKR - 224,499 - 224,499
  1331 Igor Aksimov RUS - - - -
  - Olexander Soroka RUS - - - -

Class 5

1 - Igor Aksimov RUS 281,876 - 320,602 320,602
2 550 Endre Bogdan H 313,622 314,839 316,881 316,881
3 1336 Yuriy Lysak UKR 313,310 - - 313,310
4 763 Andriy Suhin UKR 312,990 - - 312,990
5 769 Eduard Torchinskiy UKR 302,741 - 305,024 305,024
6 1016 Pavel Dmitriev RUS 301,768 - - 301,768
7 014 Paul-Otto Ströbel CH - - 287,650 287,650
8 - Laszlo Zsarnoczky H 282,379 - - 282,379
9 - Sergiy Hasanov UKR - 244,436 - 244,436
10 - Valeriy Sobchenko UKR - 237,311 - 237,311
11 1191 Valeriy Tetlashov UKR - - - -
12 - Stanislav Lashenko UKR - - - -
  1032 Yuriy Lysak UKR - 301,516 311,211 -
  1267 Pavel Dmitriev RUS - - - -