Class 1

Pos Name FEMA Nat Heat 1 Heat 2 Heat 3 Result
1 Viktor Lysenko 327 UKR 237,273 240,809 244,483 244,483
2 Gabor Dobrocsi 405 H 234,421 241,284 244,137 244,137
3 Mihaylo Shtefko 321 UKR 235,42 - - 235,42
4 Orest Savchyn - UKR 187,868 188,889 - 188,889
5 Igor Jydik - UKR 173,881 185,931 - 185,931
6 Valeriy Sobchenko - UKR 183,917 - 185,128 185,128
7 Mihaylo Frolkin - UKR 68,919 - - 68,919
Viktor Lysenko 627 UKR 233,56 - - -
Mihaylo Shtefko 521 UKR - - - -

Class 2

1 Gabor Dobrocsi 407 H 262,766 - - 262,766
2 Tetyana Atovka - UKR 246,619 256,253 - 256,253
3 Endre Bogdan 956 H 245,791 248,283 251,123 251,123
4 Valeriy Atovka 639 UKR 240,758 241,685 - 241,685
5 Igor Safiyanyk - UKR 233,49 - - 233,49
6 Andriy Abramyk - UKR 225,584 - - 225,584
7 Svitozar Fur - UKR 209,979 201,66 - 209,979
8 Yaroslav Vasylynka - UKR 195,325 - - 195,325
9 Stanislav Lyashenko - UKR - 149,197 - 149,197
10 Roman Proskurin - UKR - 145,881 - 145,881
11 Vitaliy Sobchenko - UKR - 106,684 - 106,684
Gabor Dobrocsi 406 H 255,616 - - -
Igor Safiyanyk - UKR 231,878 - - -

Class 3b

1 Werner Amend 1056 D 241,148 239,524 238,977 241,148
2 Pavlo Shepel 726 UKR 139,713 173,619 - 173,619
3 Igor Jydik - UKR 105,7 167,737 - 167,737
4 Anatoliy Sobkov - UKR 131,326 136,944 - 136,944

Class 4

1 Myhaylo Frolkin - UKR 262,781 - - 262,781
2 Oleksandr Soroka - UKR 247,372 - - 247,372
3 Yuriy Zasimov - UKR 219,037 222,379 - 222,379
4 Roman Proskurin - UKR 151,685 - - 151,685

Class 5

1 Endre Bogdan 550 H 321,883 322,552 324,699 324,699
2 Pavlo Shepel - UKR 280,934 - - 280,934
3 Andriy Suhin - UKR - 265,545 - 265,545